Ključ uspjeha u bilo kojoj aktivnosti, pa tako i u kockanju, počiva na temeljitom razumijevanju same aktivnosti i svjesnom pristupanju njoj. Da bismo razumjeli kako se odmaknuti od kockarskih gubitaka